Bi İsmihi Subhanehu Ve Teala

KONU: yahudi REİSLERİ VE ÂLİMLERİ, Tevrat KİTABINDA ARZULARINA UYMAYAN BAZI ahkam VE HABER AYETLERİNİ, Tebdil ETMEKLE, ARZULARINA GÖRE YAZMALARINDA Küfre GİTMELERİNİN Farkında OLMADIKLARINI Allah’u ZÜ’L-CELAL Hazretleri BİZ ÜMMETİ MUHAMMEDE KURAN-I KERİMDE BEYAN ETMESİNİN HAKKINDADIR.

 El-Bakara suresi, ayet 79, Celaleyn, Hazin ve İbni kesir tefsirlerinde müfessirlerin Beyani vechile, o kimse for şiddetli azap vardir ki, dünya menfaatlerini ellerinden çıkarmamak for, Resulullah (sav) 2In sıfatını ve Recm ayetini ve Diğer arzularına muvafık gelmeyen Ayetleri tedil edip , arzularına Göre yazdıktan SONRA, Allah’ü teala Tarafından Gerçekleştirilme Tevrat’ta, ahir zamanda Gelecek Olan Peygamberin Vasfi ve Şekil böyledir dediler cemaatlarına.

Hazin Tefsirinin beyanında, Resulullah (sav) Medine-i Münevvere’ye teşrif buyurduklarında, yahudi reisleri (yani Umera ve âlimleri) cahil cematlarını Resulullah (sav) ‘e iman etmeleriyle riyasetleri ellerinden gitmekle, cemaatlarından Almış oldukları dünya menfaatları ellerinden gideceği korkusundan, Tevrat’ sıfatından o reislere sual edilince ta Allahü teala’nın beyan buyurduğu Resulullah (sav) ‘yazmış oldukları wrong vasıfları cemaatlerine okumakla Allahü teala Tarafından Gerçekleştirilme ahir zamanda Gelecek Olacak peygamberin sıfatı ve Sekli böyledir dediler. Yani, peygamberlik Davası Ile Meydana Çıkan met Muhammed, Gelecek Olan peygamber degildir diye, cemaatlerini wrong Yola Davet etmekle, kendileriyle Beraber cemaatlerini de wrong Yola düşürmüşlerdir.

Allah’u Teala cc onların Hakkında söyle haber veriyor; “O kimse for şiddetli azap vardir ki, yalanla kurmuş oldukları arzularını yazdılar. Yine o kimselere şiddetli azap vardir ki, yazmış oldukları yalanlardan dünya menfaatini kazandılar. “

Binaenaleyh, met işlerden dolayı Resulullah (sav) onlari cehennem ateşi Ile korkutması Üzerine, söyle söylediklerini Allah celle şanühü biz Ümmeti Muhammed’e haber veriyor. Su Yapmış oldugumuz Tebdil ve tağyirden dolayı, az Bir müddet babalarının buzağıya kırk Gün İbadet etmesi Kadar cehennem ateşi onlari tutup yakmakla kurtarırız dediler. Allah (cc) hazretleri onların met hükümlerini reddetmekle, resulü Muhammed Mustafa (sav) ‘e hitaben “Ya sen onlara de ki, Allahü Teala’dan Muahedeleri aldınız mı ki ŞU Kadar müddet cehennem Sizi yakar da SONRA kurtarırsınız Muhammed. Eger aldıysanız Allahü Teala ahdına Muhalefet etmez. Velakin Muahedeleri almadınız. Probably siz Allahü teala’ya yalanla iftira ediyorsunuz. “

Ali İmran suresi, ayet 23 ve 24’te Allah’ü teala Habibi Muhammed Mustafa (sav) ‘e hitaben “Ya Muhammed: sen o kimseleri görür Gibi bilmez misin ki, onlara Kitaptan (yani Tevrat’tan) share verildi. Ne Zaman ki Aralarında o kitabın hükmetmesine Davet olundular, onlardan Bir fırka o kitabın hükmünü Kabil etmekten imtina edip, Yüz çevirdiler. “

 Celaleyn ve Savi’nin Beyani vechiyle met ayeti kerime, Hayber Yahudileri Hakkında nazil Olmuştur. Onların eşreflerinden Iki kisinin zina etmeleri Üzerine, ruhbanlarına (yani Mesele Danışma âlimlerine) gidip met Konuda sual Bakan Kılıç’a ifade ettiler. Alimler cevaplarında Tevrat’ta zina Edenler Hakkında Recm vardir dediler. Velakin zina Edenler, onların eşreflerinden oldugu for, kurtuluş çaresi Olarak Mahkeme-i Resulullah (sav) ‘a havale Bakan Kılıç’a ifade ettiler ki, ola ki Resulullah (sav) onlara Bir Kolaylık Bulur.Resulullah (sav) onlara cevaben “zina edenlere benim dinimde hüküm recimdir.” Hükmünü vermesi Üzerine, itiyor gazaplanıp huzuru saadetlerinden çıktılar. Mukaddem zikri geçtiği Gibi, “bundan dolayı cehennem ateşi bizleri Birkac Gün Tutar ve 

SONRA kurtarırız” dediler. Allah’ü zülcelâl hazretleri, Bunların çoğu yerin epey arzuları Ile vermis oldukları Hükmü reddetmekle söyle buyurdu: “itiyor dinlerinde aldanmak ve aldatmakla cehennem ateşi Bizi Birkac Gün yakar SONRA kurtarırız demelerinde Allah’ü teala’ya iftira Bakan Kılıç’a ifade ettiler. Şüphe Olmayan kıyamet Gününde onlari biz cem ettiğimiz zamanda, onların halleri ne Olacak “buyurmakla biz Ümmet-i Muhammed’e haber vermiştir.

KONU: DÜNYA MENFAATLERİ VE RİYASETLERİ GİDECEĞİ KONUSUNDAN Allah’u TEALA’NIN AYETLERİNİ ARZULARINA GÖRE Tebdil VE tağyir edenlere tabi OLAN CEMAATLERİN, MAHŞER Gününde, Yüzleri CEHENNEM ATEŞİ TARAFINA DÖNDÜRÜLDÜĞÜ ZAMANDA, Allah’u TEALA’YA KARŞI DAVALARINI ALLAH (cc), KUR ‘ AN-I KERİM DE Söyle BEYAN buyuruyor.

 Yukarıda zikri Geçen tefsirlerin beyanında, o kimselerin ne sekilde Dava edeceklerini Allah’ü (cc) söyle beyan ediyor: “Ey Rabbimiz! Bizler, dünya da şerefli reislerimize ve danışacak âlimlerimize tabi olduk. Itiyor bizleri dinimizden döndürdüler. O Halde, gönderdiğin Resulüne Muhalefet ettik.Bizler itikat ettik ki, o şerefli reislerimiz ve âlimlerimiz bir sey bilirler. Hâlbuki onların dünyadaki maksatları, dünya menfaatleri ve riyasetleri gideceği korkusundan Baska bir sey degil sala.

 Ey Bizim Rabbimiz! Bize vermis olduğun azabın Iki mislini onlara vermekle, onlari Büyük azapla azaplandır “diyeceklerdir. Buhari Ile müslim’in Ebu Hüreyre (ra) rivayet ettikleri hadisi şerifte, Resulullah (sav) söyle buyuruyor: kisi bana iman üzerinde “yahudi milletinden etmis olsaydi, hepsi iman edecekti. Kisi Yahudilerin fetva danıştıkları kimseler ve reisleri IDILER üzerinde Meşarik şerhi’nde sarih. Iye beyan etmistir. Buhari ve Müslim’in İbnu ömer (ra) ‘dan rivayet Ettiği hadiste, Resulullah (sav) İsrail Oğulları dinlerinde etmis oldukları Tebdil ve tağyiri, vallahi Ümmetim de yapacaktır. “Met hadisi şerifin tahakkuku, Zamanında 20nci asrın cahil müçtehitleri Tarafından Gerçekleştirilme Şiddetle cereyan Ettiği gözümüzün önünde salgın Bir Manevi Hastalık oldugu açıkça görmektedir. Rabbimiz bizleri Muhafaza buyursun.

 Bugün Televizyonda Bazi İlahiyatçı prf. çıkıp da kadınlar for baş örtüsü YOKTUR, kadınlar baş public namaz kılabilir. Kabir azabı YOKTUR. Hac ibadetini mevsimlere bölmek lazım, hacda şeytan taslamak yok, oruç isteğe baglı tutulabilir. Kefaret yok Gibi Kendi kafalarından ahkam kesiyorlar.Bunların çoğu yerin epey met Tavrı dinde reformdur. Bunların çoğu yerin epey delili yok, Kaynağı YOKTUR. Bunlar kendilerini değiştirirler, kendilerine inananların günahına girenler, onlara inanların günahından da bir sey eksilmez.Ayeti celile de beyan buyrulduğu Gibi Kuran-ı Kerimi Cenab-ı hak, hafızların kafasında Muhafaza ediyor. Ayetlere dokunmaya güçleri yetmez. Yasadigi hayat, sünneti, Kutubu sitte dediğimiz Sağlam hadis Kitapları gözler önündedir içinde Peygamberimiz (sav) ‘. Buna da güçleri yetmez. Şerlerinden Allah’a (cc) ‘ye sığınırız. Tevfik ve hidayet Allah’ü Teala’dandır.

Scroll to Top